Włącz autopilota!

SPRAWDŹ WYNIKI >>

Dzięki amIKE nie musisz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych.

Zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

amIKE jest proste!

DOWOLNE WPŁATY

FUNKCJA AUTOPILOTA

PEŁNA KONTROLA

Systematyczne lub okresowe wpłaty

Specjaliści non stop monitorują rynek i dokonują transakcji

Stały dostęp online do zarządzanego rachunku

amIKE to usługa, która umożliwia powierzenie aktywów zgromadzonych na rachunkach maklerskich IKE/IKZE profesjonalnym zarządzającym z DM BOŚ. Aktywacja usługi jest bardzo prosta! Wystarczy pierwsza wpłata, aby skorzystać z większej wygody i włączyć autopilota amIKE.

DM BOŚ S.A. informuje, iż usługa amIKE wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Dodatkowe korzyści

DOPASOWANA STRATEGIA

do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

SWOBODA ZMIANY STRATEGII

w trakcie trwania usługi

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych kosztów

Wyniki portfelli amIKE

*Wynik za okres 01.01.2017-31.12.2017 r.

+4,76%

+10,32%

Dekada

Ochrona

+13,55%

Równowaga

+17,53%

Dynamika

Strategia

Stopa zwrotu*

DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku.

Unikatowy model opłat za zarządzanie

Opłata spada wraz z wydłużeniem okresu zarządzania

Strategia

Dynamika

0,45%

Średnia opłata roczna za zarządzanie przez 15 lat*

2,0%

Równowaga

2,2%

Dekada

2,4%

Ochrona

Przez pierwsze 3 miesiące nie pobieramy opłaty za zarządzanie

Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych” oraz „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. związana ze świadczeniem usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych” dostępne są na stronie internetowej bossa.pl.

*Średnia obliczona na podstawie wielkości rocznych opłat za zarządzanie dla okresów 0 - 5 lat, 5 - 10 lat, 10 - 15 lat.

Wypróbuj amIKE za darmo!

przez pierwsze 3 miesiące nie pobieramy opłaty za zarządzanie

Nie jesteś jeszcze przekonany?
Odpowiemy na Twoje pytania!

Oferujemy możliwość porozmawiania bezpośrednio z Zarządzającym. Bez zobowiązań!

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie

Zaloguj się na rachunek bossa.pl

Już dziś możesz aktywować usługę amIKE w trzech prostych krokach:

Aktywuj usługę amIKE


[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

Dokonaj wpłaty i skorzystaj z ulgi podatkowej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz aktywować amIKE?
Wystarczą 3 proste kroki!

Od 11 lat DM BOŚ S A jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Najlepsze Biuro Maklerkie 12 lat na podium

Finansowa Marka Roku za najlepszy wizerunek i doskonałą ofertę na rynku inwestycyjnym.

Finansowa Marka Roku 2016

Produkt Inwestycyjny Order Finansowy 2016

Usługa amIKE wyróżniona Orderem Finansowym 2016

Broker Roku 2015

Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych usług internetowych, jednocześnie specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. DM BOŚ jest członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska.


W 2017 roku DM BOŚ po raz 12 znalazł się na podium rankingu Najlepszych Biur Maklerskich w Polsce, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i opublikowanego na portalu Bankier.pl. Kolejny rok na podium czyni nas najlepiej ocenianym brokerem w historii tego rankingu. Sukcesywnie poszerzając ofertę o innowacyjne rozwiązania, dziś w standardzie dla wymagających, DM BOŚ zapewnia dostęp do rynków giełdowych polskich i zagranicznych, foreksowych, funduszy inwestycyjnych i rynku energii. Oferuje wysoką jakość obsługi rachunków inwestycyjnych, świadczy usługę zarządzania aktywami oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami oraz komentarzami analityków.

Informacje mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne.


DM BOŚ S.A. świadczy usługę zarządzania portfelem na rzecz klienta w odniesieniu do aktywów zgromadzonych na rachunku IKE/IKZE prowadzonym przez DM BOŚ S.A. na podstawie „Umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” zawartej z Klientem, zwanej dalej „Umową”, oraz „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanego dalej „Regulaminem”, zgodnie ze strategią inwestycyjną wybraną przez klienta, której opis został wskazany w dokumencie „Strategie inwestycyjne realizowane przez DM BOŚ w ramach Zarządzania Portfelem”.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu.


Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).


Rodzaje i wysokość opłat i prowizji związanych z świadczeniem usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odniesieniu do aktywów zapisanych na rachunkach IKE/IKZE prowadzonych przez DM BOŚ S.A., w tym opłat za zarządzanie, określa „Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych” oraz „Tabela opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. związana ze świadczeniem usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych” przekazywanych klientom przed zawarciem Umowy oraz dostępnych na stronie internetowej bossa.pl.


Niniejszy materiał, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.


DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji znajdujących się w materiale ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym materiale stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.


IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegółowe zasady inwestycji określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1776 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.