Skorzystaj z nowej promocji amIKE »

Dzięki amIKE nie musisz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych.
Zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

Włącz autopilota!

amIKE jest proste!

DOWOLNE WPŁATY*

FUNKCJA AUTOPILOTA

DOSTĘP ONLINE

Systematyczne lub okresowe wpłaty

Specjaliści na bieżąco monitorują rynek i dokonują transakcji

Stały dostęp internetowy

do zarządzanego rachunku

amIKE to usługa, która umożliwia powierzenie aktywów zgromadzonych na rachunkach maklerskich IKE/IKZE profesjonalnym zarządzającym z DM BOŚ. Aktywacja usługi jest bardzo prosta! Wystarczy pierwsza wpłata, aby włączyć autopilota amIKE i skorzystać z większej wygody.

Usługa amIKE - usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. DM BOŚ S.A. informuje, iż usługa amIKE wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

* Wpłaty na amIKE nie mogą przekroczyć limitów określonych odpowiednio dla IKE lub IKZE.

Dodatkowe korzyści

DOPASOWANA STRATEGIA

do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

SWOBODA ZMIANY STRATEGII

w trakcie trwania usługi dla profilu zrównoważonego
i akcyjnego

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Wyniki portfeli amIKE

DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku.

*Wynik brutto na dzień 31.12.2016 r. od początku powstania portfeli; za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Wyniki brutto na dzień 31.03.2022 r. od początku portfela. Wynik brutto nie obejmuje opłaty za zarządzanie, która pomniejsza ten wynik

Wypróbuj amIKE za darmo!

przez pierwsze 3 miesiące nie pobieramy opłaty za zarządzanie

Wybierz promocję i aktywuj amIKE!

Wypróbuj amIKE za darmo

przez pierwsze 3 miesiące nie pobieramy opłaty za zarządzanie

Obniżamy opłatę za zarządzanie

niższa opłata za zarządzanie za pierwszy rok prowadzenia rachunku

NOWOŚĆ!

Masz rachunek w DM BOŚ?

Aktywuj amIKE »

Aktywacja usługi zajmie Ci tylko 3 minuty!

Nie masz rachunku w DM BOŚ?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Otwórz rachunek »

Otwórz rachunek IKE/IKZE

Podpisz umowę o zarządzanie IKE/IKZE

Systematycznie dopłacaj, a my będziemy zarządzać Twoimi aktywami

Masz rachunek IKE/IKZE?

Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Aktywuj usługę w menu Dyspozycje > Otwarcie rachunku

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Zaloguj się »
Wypełnij formularz »

Chcesz aktywować amIKE?
Wystarczą 3 proste kroki!

Już dziś możesz aktywować usługę amIKE w trzech prostych krokach:

Aktywuj usługę amIKE


[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

Dokonaj wpłaty i skorzystaj z ulgi podatkowej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami,

odpowiemy na wszystkie pytania

Departament Zarządzania Aktywami

(22) 504 33 60

amike@bossa.pl

Dowiedz się więcej o amIKE:

Wystarczy podać adres email

i skorzystać z promocji

Aktywuj amIKE dziś i zyskaj 4 miesiące

bez opłaty za zarządzanie.

4 miesiące gratis!

Dowiedz się więcej o amIKE:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami,

odpowiemy na wszystkie pytania

Departament Zarządzania Aktywami

(22) 504 33 60

amike@bossa.pl

SPRAWDŹ CO ZYSKASZ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Od 13 lat DM BOŚ S A jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Najlepszy Dom Maklerski 13 lat na podium

Finansowa Marka Roku za najlepszy wizerunek i doskonałą ofertę na rynku inwestycyjnym, przyznana przez Gazetę Finansową

Finansowa Marka Roku 2018

Produkt Inwestycyjny Order Finansowy 2016

Usługa amIKE wyróżniona Orderem Finansowym 2016, przyznanym przez Home&Market

Broker Roku

Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych usług internetowych, jednocześnie specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. DM BOŚ jest członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska.


W 2018 roku DM BOŚ po raz 13 znalazł się na podium rankingu Najlepszych Biur Maklerskich w Polsce, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i opublikowanego na portalu Bankier.pl. Kolejny rok na podium czyni nas najlepiej ocenianym brokerem w historii tego rankingu. Sukcesywnie poszerzając ofertę o innowacyjne rozwiązania, dziś w standardzie dla wymagających, DM BOŚ zapewnia dostęp do rynków giełdowych polskich i zagranicznych, foreksowych, funduszy inwestycyjnych i rynku energii. Oferuje wysoką jakość obsługi rachunków inwestycyjnych, świadczy usługę zarządzania aktywami oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami oraz komentarzami analityków.

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalkulacje zamieszczone powyżej odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. DM BOŚ informuje, iż wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.


IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).