SPRAWDŹ WYNIKI >>

Dzięki amIKE nie musisz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych.
Zrobią to za Ciebie profesjonalni zarządzający!

Włącz autopilota!

amIKE jest proste!

DOWOLNE WPŁATY

FUNKCJA AUTOPILOTA

PEŁNA KONTROLA

Systematyczne lub okresowe wpłaty

Specjaliści non stop monitorują rynek i dokonują transakcji

Stały dostęp online do zarządzanego rachunku

amIKE to usługa, która umożliwia powierzenie aktywów zgromadzonych na rachunkach maklerskich IKE/IKZE profesjonalnym zarządzającym z DM BOŚ. Aktywacja usługi jest bardzo prosta! Wystarczy pierwsza wpłata, aby włączyć autopilota amIKE i skorzystać z większej wygody.

Usługa amIKE - usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

DM BOŚ S.A. informuje, iż usługa amIKE wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Dodatkowe korzyści

DOPASOWANA STRATEGIA

do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

SWOBODA ZMIANY STRATEGII

w trakcie trwania usługi

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych kosztów

Wyniki portfeli amIKE

-0,37%

+5,33%

Dekada

Ochrona

+7,28%

Równowaga

+11,96%

Dynamika

Strategia

Stopa zwrotu 2016*

* Wynik brutto na dzień 31.12.2016 r. od początku powstania portfeli

** Wyniki brutto za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku.

+4,76%

+10,32%

+13,55%

+17,53%

Stopa zwrotu 2017**

Wypróbuj amIKE za darmo!

Masz pytania lub wątpliwości?

Dowiedz się więcej o amIKE:

Aktywuj amIKE do końca marca 2018 r. i zyskaj dodatkowy miesiąc bez opłaty za zarządzanie.

Wystarczy podać adres email,

aby skorzystać z promocji

Skontaktuj się z nami,

odpowiemy na wszystkie pytania

Departament Zarządzania Aktywami

amike@bossa.pl

(22) 504 33 60

Teraz 4 miesiące gratis!

Od 12 lat DM BOŚ S A jest klasyfikowany w pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Najlepszy Dom Maklerski 12 lat na podium

Finansowa Marka Roku za najlepszy wizerunek i doskonałą ofertę na rynku inwestycyjnym.

Finansowa Marka Roku 2016

Produkt Inwestycyjny Order Finansowy 2016

Usługa amIKE wyróżniona Orderem Finansowym 2016

Broker Roku 2015

Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych usług internetowych, jednocześnie specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych. DM BOŚ jest członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska.


W 2017 roku DM BOŚ po raz 12 znalazł się na podium rankingu Najlepszych Biur Maklerskich w Polsce, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i opublikowanego na portalu Bankier.pl. Kolejny rok na podium czyni nas najlepiej ocenianym brokerem w historii tego rankingu. Sukcesywnie poszerzając ofertę o innowacyjne rozwiązania, dziś w standardzie dla wymagających, DM BOŚ zapewnia dostęp do rynków giełdowych polskich i zagranicznych, foreksowych, funduszy inwestycyjnych i rynku energii. Oferuje wysoką jakość obsługi rachunków inwestycyjnych, świadczy usługę zarządzania aktywami oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami oraz komentarzami analityków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.